Załącznik  

                   do Uchwały Nr LII/396/2014

  Rady Gminy  Lelów

     z dnia 30.04.2014 r.


                                                                       

STATUT
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W LELOWIE 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 §1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie, zwana dalej „Biblioteką”, utworzona została na podstawie uchwały Rady Państwa Nr 151/1947 z dnia 1 października 1947 r., działa w szczególności na podstawie:

1)      ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

2)      ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r.;

3)      ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

4)      niniejszego Statutu, aktu o utworzeniu oraz innych przepisów prawa.

 

§ 2.

1.      Biblioteka jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą w obrębie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

2.      Biblioteka została wpisana z dniem 28 grudnia 2000 r. do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Lelów pod numerem 3.

3.      Biblioteka używa skróconej nazwy „GBP Lelów”.

4.      Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby oraz pieczęci okrągłej z nazwą w otoku.

 §3.

 1. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Lelów, zwana dalej Organizatorem.
 2. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

 §4.

Nadzór nad Biblioteką w zakresie określonym przepisami, o których mowa w § 1, sprawuje Wójt Gminy Lelów.

 §5.

Siedzibą Biblioteki  jest Lelów a  terenem jej działania jest Gmina Lelów.

 Rozdział 2.

Cele i zadania Biblioteki

 §6.

Podstawowym celem Biblioteki jest:

1)      zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców  gminy Lelów,

2)   popularyzacja wiedzy o historii i tradycji Ziemi Lelowskiej.

 §7.

Do najważniejszych zadań Biblioteki należy:

1) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie ich na zewnątrz;

2) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, w tym wydawanie własnych informatorów,  biuletynów itp.;

4) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych,  faktograficznych;

5) zapewnienie czytelnikom dostępu do światowych zbiorów bibliotecznych za pośrednictwem Internetu;

6) popularyzacja książki i czytelnictwa;

7) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom niepełnosprawnym;

8) współpraca z bibliotekami szkolnymi, zwłaszcza w zakresie prowadzenia wspólnej polityki gromadzenia zbiorów bibliotecznych;

9) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania oświatowych, samokształceniowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców;

10) prowadzenie działalności kulturalnej,

11) gromadzenie i udostępnianie zbiorów ukazujących historię i tradycje Ziemi Lelowskiej,

12) pozyskiwanie i konserwacja eksponatów,

13) urządzanie wystaw i ekspozycji czasowych,

14) wypożyczanie zbiorów od osób prywatnych oraz od innych placówek muzealnych w celu ich ekspozycji na wystawach czasowych

 

Rozdział 3.

Organy Biblioteki i jej organizacja, w tym zakres działania i lokalizacja filii.

 
§8.

 1. Organem zarządzającym Biblioteki jest Dyrektor.
 2. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Lelów, w  trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującą ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 4. Dyrektor Biblioteki może powołać i odwołać zastępcę Dyrektora. Powołanie i odwołanie następuje po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Lelów.

 §9.

Dyrektor Biblioteki podlega Wójtowi Gminy Lelów,  przed którym jest odpowiedzialny za całokształt działalności Biblioteki.

 §10.

 1. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.
 2. Dla celów związanych z realizacją zadań statutowych Biblioteki Dyrektor może zawierać umowy cywilno-prawne.

 §11.

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone przepisami prawa.

 §12.

 1. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki.
 2. Zasady korzystania z Biblioteki i udostępniania zbiorów innym bibliotekom określają regulaminy wewnętrzne wprowadzone zarządzeniem Dyrektora.

 §13.

 1. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze bibliograficznym, edukacyjnym, dokumentacyjnym i popularyzatorskim.
 2. Biblioteka gromadzi, chroni i udostępnia materiały biblioteczne, a w szczególności zbiory związane z gminą Lelów, jej mieszkańcami i regionem częstochowskim.

 §14.

 1. Biblioteka wykonuje swoje zadania w siedzibie głównej w Lelowie, przy ul. Szczekocińskiej 31
 2. W ramach Biblioteki funkcjonują:

            1) Filia Nr 1 w Drochlinie, 
            2) Filia Nr 2 w Nakle, 
            3) Filia Nr 3 w Podlesiu,

  4) Izba Tradycji Ziemi Lelowskiej.

 §15.

 1. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia o charakterze kulturalno-społecznym.
 2. Biblioteka współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami utworzonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 Rozdział 4.

Nazwa jednostki sprawującej nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§16.

Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Miejska Biblioteka Publiczna w Częstochowie. Biblioteka korzysta z pomocy merytorycznej Biblioteki Śląskiej  w Katowicach, która poprzez Dział Instruktażowo- Metodyczny pełni rolę Wojewódzkiej Biblioteki  Publicznej dla sieci bibliotek publicznych województwa śląskiego.

 

Rozdział 5.

Źródła finansowania działalności Biblioteki

 §17.

Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

 §18.

Biblioteka gospodaruje samodzielnie mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 §19.

 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i przedstawia go Organizatorowi.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki zatwierdza Organizator.

 §20.

 1. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:

1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym  utrzymanie i remonty obiektów;

2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

2.    Działalność Biblioteki jest finansowana z:

  1) przychodów z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego; 
  2) przychodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych; 
  3) dotacji z budżetu państwa;   
  
4) dotacji podmiotowych i celowych, o których mowa w ust.1;              
  5) wpływów z opłat określonych regulaminami wewnętrznymi Dyrektora Biblioteki;  
  6) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych;   
  7) środków otrzymanych z innych źródeł.

3. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność dodatkową.

 §21.

 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.
 2. Oświadczenia woli i zobowiązania pociągające za sobą skutki finansowe składa Dyrektor Biblioteki przy kontrasygnacie głównego księgowego Biblioteki.
 3. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki określając zakres pełnomocnictwa.
 4. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu w rejestrze, o którym mowa w § 2 ust. 2, z wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.

 Rozdział 6.

Przepisy końcowe

 §22.

Zmian postanowień Statutu dokonuje Organizator, w  trybie w określonym dla jego nadania.

 

 


                                                                                                            Powrót