Regionalia

Poniżej prezentujemy czę¶ć dostępnych u nas materiałów o tematyce regionalnej. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nimi na miejscu w naszej czytelni!

 1. Antoniewicz M. : Herby miast województwa częstochowskiego. Częstochowa 1984, s. 55 -58
 2. Ba¶nie i Legendy Północnej Jury . Janów 2007 , s. 14 - 19
 3. Białow±s A. , Sputo J. : Adam Chmielowski (¶w. Brat Albert) . Lelów 2003
 4. Białow±s A. , Łachański M. : Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lelowie 1916 - 2008. Lelów 2008
 5. Białow±s A. : Ksi±dz Dziekan Józef Tarnowski  Proboszczem parafii Lelów w latach 1939 - 1954. Lelów 2004
 6. Białow±s A., Nowak M. : 800 lat Lelowa. 1993
 7. Białow±s A., Nowak M. : 800 lat Lelowa. 2012
 8. Białow±s A. : Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lelowie. 2011
 9. Biernacki Z. : Ziemia Częstochowska na dawnej pocztówce. Częstochowa 2007, s. 14
 10. Bitwa pod Mełchowem 1863.
 11. Brandys J. ,  Mielczarel W. : Częstochowa i okolice. Warszawa 1982, s.116 - 117
 12. Chasydzi  lelowscy. Spotkania w drodze. oprac. Skrzypczyk M. Lelów 2008
 13. F±fara E. : Gehenna ludno¶ci żydowskiej. Warszawa 1983, s. 501 - 510
 14. Historyczno - kulturalne Dziedzictwo Lelowa. 2014
 15. Judaika Jurajskie. Pierwszy przewodnik po pami±tkach kultury żydowskiej w Jurze Krakowsko - Częstochowskiej. Katowice 2005, s. 37 - 38
 16.  Kaganiec M. : Herby miast województwa ¶l±skiego. Katowice 2007 s. 286 - 287
 17. Katalog zabytków sztuki w Polsce . T.III Województwo Kieleckie. red. Łoziński J., Wolff B.  Warszawa 1966,  s. 30 - 31. 
 18. Ko¶ciół lelowski. Wczoraj, dzi¶, zawsze. 2011
 19. Lelów  stary i nowy 1193 - 1993
 20. Nosal Z. ; Pie¶ń o zabiciu. ŁódĽ 1974, s. 7 - 11
 21. Obiekty sakralne w dawnej siedzibie Powiatu Lelowskiego 1392 - 1792
 22. Polacy Żydzi 1939- 1945. oprac. Wroński S. , Zwolakowa M. Warszawa 1971, s. 310 - 313
 23. Postacie z historii ziemi lelowskiej. red. Nowak M., Skrzypczyk M. Lelów 2005
 24. Powiat Częstochowski. Częstochowa 2005,  s. 42-43
 25. Powiat lelowski w latach 1392 - 1792. Lelów 2005
 26. Północna Jura . Janów 2008, s. 39 - 48
 27. Rocznik muzeum ¦więtokrzyskiego. Kraków 1973, s. 27, 28, 47
 28. Rocznik ¦więtokrzyski. T. II  Lublin 1972, s. 104, 244, 296, 300
 29. Słownik historyczno- geograficzny ziemi polskich w ¶redniowieczu. T. V Małopolska - województwo krakowskie. red. G±siorowski A. Kraków 2000, s. 481- 526
 30. Wybór Ľródeł do dziejów Kielecczyzny. Cz. I do 1864 r. red. Guldon Z. Kielce 1974, s. 18- 19
 31. Ks. Zaborski Z. - Z dziejów parafii Lelów i Staromie¶cie. Częstochowa 1998
 32. Żydzi lelowscy. Obecno¶ć i ¶lady. red. Galas M., Skrzypczyk M.  Kraków 2006