OŚWIADCZENIE POWYŻEJ 13 LAT

OŚWIADCZENIE MAŁOLETNIEGO O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z uczestnictwem w Konkursie historycznym pt. „TADEUSZ KOŚCIUSZKO - NIEZŁOMNY BOJOWNIK
W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie przy współpracy z Gimnazjum w Lelowie oraz Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 1) realizacji Konkursu, 2) wyłonienia zwycięzców Konkursu i publicznego ogłoszenia wyników Konkursu, 3) wręczenia nagród, 4) opublikowania informacji z przebiegu Konkursu oraz jego uczestnikach w mediach, (w szczególności imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, szkoła do której uczęszcza). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie zezwalam na wykonanie zdjęć z przebiegu Konkursu oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej Organizatora, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).

        ……………………………                                                                                          …………………………………………           
 
miejscowość i data                                                                                                                               
                                         czytelny podpis małoletniego

OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH MAŁOLETNIEGO

Wyrażam zgodę na udział małoletniego w Konkursie historycznym pt. „TADEUSZ KOŚCIUSZKO - NIEZŁOMNY BOJOWNIK
W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”
organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Lelowie przy współpracy z Gimnazjum w Lelowie oraz Szkołami Podstawowymi Gminy Lelów..

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu zamieszczonym na stronie internetowej www.bibliotekalelow.pl/Regulamin Gminnego Konkursu Historycznego „TADEUSZ KOŚCIUSZKO - NIEZŁOMNY BOJOWNIK W WALKACH O NIEPODLEGŁOŚĆ”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych małoletniego, a także zezwalam na utrwalenie wizerunku małoletniego i jego rozpowszechnianie na zasadach i w zakresie określonymi powyżej zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 – t.j. ze zm.) oraz Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 – t.j. ze zm.).

 
……………………………                                                                                ………………………………………
        
                     miejscowość i data                                                                                                                                          
 czytelny podpis przedstawiciela ustawowego małoletniego